Nieuws

10 varianten voor de Wet DBA

22-06-2017

In de tweede voortgangsrapportage over de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft het kabinet toegezegd te onderzoeken hoe aan de criteria â??vrije vervangingâ?? en â??gezagsverhoudingâ?? een concretere of andere invulling kan worden gegeven om deze beter te laten aansluiten bij het huidige maatschappelijk beeld van een arbeidsrelatie.

Aan een ambtelijke commissie is de opdracht gegeven om met 10 varianten op de Wet DBA te komen. Ze hebben hierover een rapportage gepubliceerd. In het rapport worden tien beleidsvarianten beschreven. De eerste vier varianten A t/m D hebben uitsluitend betrekking op de uitvoering/handhaving, de opties E t/m J vereisen aanpassing van de wettelijke criteria.

Hieronder volgt een korte opsomming van de varianten die in de rapportage zijn genoemd:

  • Uitvoering/handhaving Wet DBA zonder wijziging van de wettelijke criteria.

Variant A: Overgaan tot handhaven per 1 januari 2018 (nuloptie). Hierbij vindt er in de regelgeving geen veranderingen plaats.

Variant B: Tool voor het bepalen van de status van een arbeidsrelatie wat ingevuld wordt door de opdrachtgever.

Variant C: Set van indicatoren in de handhaving (aanbeveling Boot).

Variant D: Criteria waarbij er geen sprake is van dienstbetrekking (aanbeveling Boot).

 

  • Varianten die een wijziging van de wettelijke criteria vereisen.

Variant E: Nadere invulling van het criterium â??persoonlijk verrichten van arbeidâ??.

Variant F: Het aanpassen van fictieve dienstbetrekkingen in de werknemersverzekering en de loonbelasting.

Variant G: Sectorale maatwerkoplossingen.

Variant H: Opt-out uit dienstbetrekking

Variant I: Ondernemersverklaring voor een selectieve groep ondernemers

Variant J: Gelijke beloning opdrachtnemers en werknemers

De ambtelijke verkenning is afgerond en het rapport â??Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatieâ? is aangeboden aan de Kamer en aan de informateur zodat het in de onderhandelingen ten behoeve van de formatie kan worden gebruikt. Bij de aanbieding van dit rapport is aangegeven dat het vervolg in het DBA-dossier afhankelijk is van de keuzes die een nieuw kabinet maakt.

Download de samenvatting van het rapport met een korte toelichting per variant

Download het volledige rapport

© Bureau Kooimeer