Nieuws

Aanbesteding voor de inhuur van flexibele arbeid bij Dienst Justitiële Inrichtingen

22-12-2017

De NBBU heeft verschillende activiteiten opgezet om u als ondernemer te ondersteunen op het gebied van aanbestedingen en tenders en heeft op dat gebied een unieke samenwerking met Cinfield. Gezamenlijk richten wij ons op het informeren van onze leden over aanbesteden en aanbestedingen. Onderstaand een overzicht van een aantal nieuwe interessante aanbestedingen waar u zich voor kunt inschrijven.

Het beoogde doel van de aanbesteding is het verwerven van een kwalitatief goede en efficiënte voorziening voor de inhuur van tot de scope van de betreffende Percelen behorende Flexibele Arbeidskrachten door middel van het sluiten van Raamovereenkomsten met een – voor Percelen 1 en 3 t/m 7 landelijk (exclusief Waddeneilanden en exclusief Rijksdienst Caribisch Nederland) – opererende dienstverlener. De continuïteit van de bedrijfsvoering van de Deelnemende aanbestedende diensten dient hierbij te zijn gegarandeerd. Dit in overeenstemming met de eisen en wensen die Deelnemende aanbestedende diensten aan de te contracteren Diensten stellen.

Daarnaast zijn ervaring, professionaliteit, integriteit en effectiviteit van de Inschrijver en diens organisatie vereisten. Dit behelst eveneens de wijze waarop Inschrijver invulling geeft aan goed werkgeverschap voor haar Flexibele Arbeidskrachten. Tevens wordt een optimale prijs-kwaliteitsverhouding nagestreefd en dient de continuïteit van de dienstverlening c.q. van ter beschikking gestelde Flexibele Arbeidskrachten gedurende de looptijd van de Raamovereenkomsten te worden gewaarborgd.

Soort dienst

De af te sluiten Raamovereenkomsten hebben betrekking op het inhuren van Flexibele Arbeidskrachten op basis van een Uitzendovereenkomst. Het betreft de volgende inhuurvormen op basis van een Uitzendovereenkomst (in de zin van artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek):

1. Uitzenden (derhalve met Uitzendbeding), risicogroep I;
2. Detacheren in fase A* (ABU-cao) of in fase 1*, 2* (NBBU-cao) of vergelijkbaar (derhalve zonder Uitzendbeding), risicogroep I;
3. Detacheren in fase B en C (ABU-cao) of fase 3,4 (NBBU-cao) of vergelijkbaar (derhalve zonder Uitzendbeding), risicogroep I.

Looptijd

De Raamovereenkomsten die als resultaat van de aanbesteding zullen worden gesloten, hebben een looptijd van 3 jaar met eenmaal een optie tot verlenging met maximaal 12 maanden. Dit resulteert in een totale maximale looptijd van 4 jaar.

Planning

Publicatie op TenderNed  

21 november 2017

 

Uiterste gelegenheid tot het indienen van vragen  

4 december 2017, voor 12:00 uur

 

Uiterste datum waarop de ingediende vragen schriftelijk worden beantwoord (versturen Nota van Inlichtingen 1)  

29 december 2017

 

Uiterste gelegenheid tot het indienen van vervolgvragen  

8 januari 2018, voor 12:00 uur

 

Uiterste datum waarop de ingediende vervolgvragen schriftelijk worden beantwoord (versturen Nota van Inlichtingen 2) 19 januari 2018
Uiterste inlevertermijn Inschrijving  

2 februari 2018, vóór 12.00 uur

 

Opening Inschrijvingen  

2 februari 2018, 12:15 uur

 

Mededeling gunningsbeslissing  

12 maart 2018

 

Ingangsdatum Raamovereenkomsten Perceel 8

 

Ingangsdatum Raamovereenkomsten Perceel 1, 2, 3, 4, 6 en 7

 

Ingangsdatum Raamovereenkomst Perceel 5

1 mei 2018

 

 

7 juli 2018

 

 

1 september 2018

Deze aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed

© Bureau Kooimeer