Nieuws

Aanbesteding voor het ministerie van Defensie

02-10-2017

De NBBU heeft verschillende activiteiten opgezet om u als ondernemer te ondersteunen op het gebied van aanbestedingen en tenders en heeft op dat gebied een unieke samenwerking met Cinfield. Gezamenlijk richten wij ons op het informeren van onze leden over aanbesteden en aanbestedingen. Onderstaand een nieuwe interessante aanbesteding waar u zich voor kunt inschrijven.

Aanbesteding  â??Inhuur van Flexibele Arbeidskrachten op basis van een Uitzendovereenkomst voor catering functies ten behoeve van het ministerie van Defensie / Parestoâ?? 

Het beoogde doel van de aanbesteding is het verwerven van een kwalitatief goede en efficiënte voorziening voor de inhuur van Flexibele Arbeidskrachten en inzetten van flexibel personeel door middel van het sluiten van een Raamovereenkomst met een landelijk opererende dienstverlener. De continuïteit van de bedrijfsvoering van Paresto dient hierbij te zijn gegarandeerd. Dit in overeenstemming met de eisen en wensen die Paresto aan de te contracteren Diensten stelt.

Daarnaast zijn ervaring met het onderwerp van de opdracht en landelijke spreiding, professionaliteit, integriteit en effectiviteit van de Inschrijver en diens organisatie vereisten. Dit behelst eveneens de wijze waarop Inschrijver invulling geeft aan goed werkgeverschap voor haar Flexibele Arbeidskrachten. Tevens wordt een optimale prijs-kwaliteitsverhouding nagestreefd en dient de continuïteit van de dienstverlening c.q. van ter beschikking gestelde Flexibele Arbeidskrachten gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst te worden gewaarborgd.

Looptijd

Paresto streeft ernaar de Raamovereenkomst in het vierde kwartaal van 2017 definitief te hebben gegund. Vervolgens zal sprake zijn van een implementatieperiode die uiterlijk is afgerond op 28 februari 2018.

Deze Raamovereenkomst is van kracht op het moment dat beide Partijen hebben ondertekend en gaat in op 1 maart 2018 voor de duur van twee (2) jaar met twee (2) opties, eenzijdig uit te oefenen door Opdrachtgever, tot verlenging van deze Raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden met een periode van maximaal twaalf (12) maanden. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer uiterlijk drie (3) maanden voor het verstrijken van de initiële looptijd van de Raamovereenkomst respectievelijk indien de eerste optie tot verlenging reeds is ingeroepen, uiterlijk drie (3) maanden voor het verstrijken van deze eerste verlengingsperiode, schriftelijk in kennis indien gebruik wordt gemaakt door Opdrachtgever van de verlengingsoptie.

Planning

  • Publicatie op TenderNed – 15 september 2017
  • Uiterste gelegenheid tot het indienen van vragen – 2 oktober 2017
  • Uiterste datum waarop de ingediende vragen schriftelijk worden beantwoord – 17 oktober 2017
  • Uiterste inlevertermijn Inschrijving – 6 november 2017, 11.00 uur
  • Opening Inschrijvingen – 6 november 2017, 11.15 uur
  • Mededeling gunningsbeslissing – 1 december 2017
  • Uitvoeren test webportal – 8 december 2017
  • Ingangsdatum Overeenkomst – 1 maart 2018
  • Dienstverlening volledig operationeel conform voorwaarden Overeenkomst – 1 maart 2018

 

Deze aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed

© Bureau Kooimeer