Nieuws

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

21-11-2016

Afgelopen vrijdag heeft Staatsecretaris Wiebes de tweede voortgangsrapportage DBA verstuurd aan de Kamer. De rapportage gaat over de stand van zaken Wet DBA, de analyse van de bevindingen uit het Meldpunt DBA onbedoelde gevolgen arbeidsmarkt en de verdere ontwikkelingen rond het werken op grond van de Wet DBA. Tevens bevat de rapportage de resultaten van de Commissie beoordeling modelovereenkomsten Wet DBA (hierna: Commissie Boot).

Op 17 oktober jl. heeft de Belastingdienst het Meldpunt DBA onbedoelde gevolgen arbeidsmarkt geopend waar opdrachtgevers, opdrachtnemers, intermediairs en adviseurs knelpunten van de Wet DBA rechtstreeks kunnen doorgeven. Er zijn gesprekken gevoerd door de Staatsecretaris met een aantal bedrijven, zzpâ??ers en hun belangenorganisaties. De gesprekken en het meldpunt hebben tot de volgende bevindingen geleidt:

  • Opdrachtgevers zijn terughoudend in het inhuren van zzpâ??ers;
  • Het onderscheid tussen ondernemerschap en dienstbetrekking sluit niet overal aan bij de praktijk;
  • Opdrachtgevers ervaren de arbeidswetgeving als knellend.

De Staatsecretaris heeft op 7 april jl. de Commissie beoordeling modelovereenkomsten Wet DBA ingesteld om de juistheid te onderzoeken van de (model)overeenkomsten die de Belastingdienst heeft beoordeeld. Ook is aan deze Commissie gevraagd om op basis van de bevindingen en conclusies aanbevelingen te doen.

De belangrijkste aanbeveling die door hen is gedaan en is overgenomen door de Staatsecretaris, zijn:

  1. Aan de algemene modelovereenkomst wordt een bijsluiter toegevoegd om duidelijk te maken in welke gevallen ze kunnen worden toegepast.
  2. De Commissie acht het noodzakelijk voor het slagen van het systeem van â??modelovereenkomstenâ? dat zonder meer duidelijk is hoe de Belastingdienst ermee omgaat. Daarbij past volgens hen een beleidsbesluit. Dit besluit zal wordt opgesteld waarbij eerst zal worden gekeken naar de elementen die zich lenen voor een beleidsbesluit.

Staatsecretaris Wiebes heeft besloten om de implementatietermijn voor de volledige invoering van de Wet DBA te verlengen tot in ieder geval 1 januari 2018. De handhaving vanuit de Belastingdienst is tot die datum opgeschort. Dit betekent dat zzpâ??ers en opdrachtgevers tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing krijgen. Echter, voor de groep evident kwaadwillenden zal de Belastingdienst met ingang van 1 mei 2017 starten met repressief handhavingsbeleid. In Bijlage 4 bij de Kamerbrief is deze groep uiteengezet. De opschorting geeft het kabinet de tijd voor een herijking van de criteria â??vrije vervangingâ? en â??gezagsverhoudingâ?. Medio 2017 zal de Staatsecretaris besluiten of een verdere verlenging van de implementatietermijn tot een datum na 1 januari 2018 gewenst is.

Download hier:

© Bureau Kooimeer