Nieuws

Nieuwe aanbestedingen voor NBBU-leden

20-09-2017

De NBBU heeft verschillende activiteiten opgezet om u als ondernemer te ondersteunen op het gebied van aanbestedingen en tenders en heeft op dat gebied een unieke samenwerking met Cinfield. Gezamenlijk richten wij ons op het informeren van onze leden over aanbesteden en aanbestedingen. Onderstaand een overzicht van een aantal nieuwe interessante aanbestedingen waar u zich voor kunt inschrijven.

Europees openbare aanbesteding Inhuur medewerker Tickets & Info en medewerker Klantenservice – GVB

Doel van de aanbesteding is per perceel een overeenkomst te sluiten met één uitstekende dienstverlener op het gebied van inhuur medewerker T&I en medewerker Klantenservice die GVB continu voorziet van kwalitatief goede en gemotiveerde flexibele arbeidskrachten.

Wat minimaal van een dienstverlener verwacht wordt, is naast het leveren van Flexibele Arbeidskrachten, dat flexibel personeel te allen tijde voldoet aan alle eisen als gesteld in dit document en in de bijlagen. Daarnaast dienen de flexibele arbeidskrachten op het gewenste moment beschikbaar te zijn, en bij pieken moet er opgeschaald kunnen worden. GVB wil daarnaast zo min mogelijk praktische â??hinderâ?? hebben van inhuur (denk hierbij aan opleidingen, assessments, keuringen en vrijwaring van algemene- en juridische werkgeverszaken). De Opdrachtnemer moet GVB dus vooral ontzorgen.

MVO zal in de leidraad concreet worden opgenomen passend bij het beleid en visie van GVB.

De aanbesteding betreft de volgende percelen:

Perceel 1: medewerker Tickets & Info en Eerste medewerker Tickets & Info

Perceel 2: medewerker Klantenservice â??Multi-skilled

Looptijd

GVB wil na gunning van de opdracht per perceel een raamovereenkomst sluiten met één (1) Opdrachtnemer voor een periode van drie (3) jaar, met een optie op vijf (5) verlenging(en) voor een periode van één (1) jaar. Bij deze aanbestedingsleidraad is een concept raamovereenkomst gevoegd (bijlage 10) met de toepasselijke contractuele voorwaarden. Op deze opdracht zijn aanvullend de Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten van toepassing (bijlagen 11).

Planning

 • Publiceren aankondiging – Woensdag 30 augustus 2017
 • Sluitingstermijn vragen – Woensdag 13 september 2017
 • Publicatie Nota van Inlichtingen – Donderdag 28 september 2017
 • Sluiting inschrijftermijn – Dinsdag 10 oktober 2017 – 14.00 uur
 • Beoordeling schriftelijke Inschrijvingen – Woensdag 11 okt. 2017 tot 19 okt. 2017
 • Bekendmaking gunningsbeslissing en afwijzingen – Donderdag 9 november 2017
 • Bezwaarperiode gunningsfase (Alcatel) – 9 nov. 2017 tot 29 nov. 2017
 • Ondertekening raamovereenkomst – Donderdag 7 december 2017

Opvallend

Eis social return: Opdrachtnemer voor elk perceel is verplicht zich in te spannen om 5% van het totaal door hem uit hoofde van de opdracht te ontvangen bedrag te besteden aan de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de vorm van werk(ervarings)plaatsen en/of stageplaatsen. Tot  personen met  een afstand tot de arbeidsmarkt worden gerekend.

Deze aanbesteding is gepubliceerd op het Platform Negometrix

Aanbesteding Europees openbare aanbesteding Flexibele arbeid â?? Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV)

Doel van de aanbesteding:

 1. Uitzenden en detacheren: er wordt een Raamovereenkomst afgesloten met drie Inschrijvers;
 2. Payrolling: er wordt een Raamovereenkomst afgesloten met één Inschrijver en er wordt een zogenaamde wachtkamerovereenkomst afgesloten met één Inschrijver.

Inschrijvers kunnen inschrijven op meerdere percelen en eveneens meerdere percelen gegund krijgen. Per perceel dient een separate, op zichzelf staande Inschrijving ingediend te worden door Inschrijvers; per perceel worden de Inschrijvingen door ISNV beoordeeld en wordt door ISNV een Gunningsbeslissing genomen.

De aanbesteding en de daaruit volgende Raamovereenkomsten zijn een succes wanneer:

 1. Inhurende managers van Deelnemers tijdig kunnen kiezen voor een passende kandidaat. Aanbestedingsleidraad Europese Aanbesteding Flexibele arbeid â?? in twee percelen Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV)
 2. Inzet van flexibele arbeid rechtmatig verloopt.
 3. Deelnemers worden ontzorgd ten aanzien financieel en contractmanagement, waarbij sprake is van zo uniform mogelijke processen en producten.
 4. Opdrachtnemer een goede werkgever is voor flexibele arbeidskrachten.
 5. Invulling wordt gegeven aan ambities op het gebied van duurzaamheid en social return.
 6. Scherpe tarieven van toepassing zijn, waarmee arbeidsvoorwaarden worden gerespecteerd.

Deze doelstellingen zijn vertaald naar de afbakening van de Opdracht, de eisen die aan de uitvoering ervan gesteld worden, de eisen die aan Inschrijvers worden gesteld om voor de Opdracht in aanmerking te komen en de wijze waarop de economisch meest voordelige Inschrijving wordt geselecteerd.

Looptijd

Er is sprake van Raamovereenkomsten met een initiële looptijd van 24 maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft ISNV de mogelijkheid de Opdracht tweemaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens 12 maanden. De maximale looptijd is dus 48 maanden, waarmee wordt aangesloten bij het uitgangspunt van de Aanbestedingswet 2012.

Planning

 • Publiceren van aanbesteding – 8 september 2017
 • Sluitingsdatum indienen vragen 1e ronde – 20 september 2017
 • Verzenden Nota van Inlichtingen I – 29 september 2017
 • Sluitingsdatum indienen vragen 2e ronde – 6 oktober 2017
 • Verzenden Nota van Inlichtingen II – 13 oktober 2017
 • Sluitingsdatum indienen Inschrijvingen – 26 oktober 2017 12:00 uur
 • Gunningsbeslissing, aanvang bezwaartermijn en verificatiefase – 16 november 2017
 • Einde bezwaartermijn, definitieve gunning – 7 december 2017
 • Ingangsdatum Raamovereenkomsten – 1 januari 2018

Opvallend

ISNV gunt op perceel 2 de Raamovereenkomst aan één Inschrijver en gunt daarnaast de zogenaamde wachtkamerovereenkomst aan één Inschrijver. Op basis van de beoordeling van de Inschrijvingen ontstaat een rangorde van Inschrijvers. De Inschrijver die als eerste niet in aanmerking komt voor gunning (de Inschrijver die als tweede is gerangschikt) wordt in de wachtkamer geplaatst. In de wachtkamerovereenkomst (zie Bijlage) is onder meer opgenomen dat deze Inschrijver de gestanddoeningstermijn van zijn Inschrijving verlengt voor de duur van de wachtkamerovereenkomst.

ISNV behoudt zich in overeenstemming met de wachtkamerovereenkomst het recht voor om in het geval geval van voortijdige ontbinding van de Raamovereenkomst met de eerste Opdrachtnemer de Opdracht alsnog tegen de condities van deze aanbesteding te gunnen aan de Inschrijver waarmee de wachtkamerovereenkomst is aangegaan, in overeenstemming met diens Inschrijving. ISNV kan voornoemd recht inroepen tot 12 maanden na het sluiten van de Raamovereenkomst met de eerste Opdrachtnemer. ISNV kan ook besluiten geen gebruik te maken van de wachtkamerovereenkomst. Op perceel 1 is geen sprake van een wachtkamerovereenkomst.

Deze aanbesteding is gepubliceerd op het platform Negometrix

Aanbesteding Europees openbare aanbesteding: Inhuur flexkrachten en payrolling â?? DDFK&NEF gemeenten

De DDFK-gemeenten en NEF wensen middels deze aanbesteding de dienstverlening ten behoeve van de inhuur van derden aan te besteden. In deze aanbesteding gaat het om de inhuur van flexkrachten tot en met schaal 7 en payrolling. Indien het inhuur van flexkrachten betreft zijn de functies in schaal 8 en hoger uitdrukkelijk uitgezonderd van deze aanbesteding. Voor payrolling geldt geen minimum en/of maximum schaal.

Aan de behoefte voor het inhuren van derden liggen de volgende redenen ten grondslag:- een tekort aan beschikbare capaciteit;- de noodzaak voor het inzetten van specifieke deskundigheid.

In bovenstaande gevallen biedt het inhuren van derden de gemeenten een gewenste mate van flexibiliteit. Vanuit het perspectief van goed werkgeverschap zal, afhankelijk van het interne wervingsproces, het besluit worden genomen om over te gaan tot externe inhuur.

Looptijd

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst. De inwerkingtreding van de raamovereenkomst is voorzien met ingang van 1 januari 2018 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2019, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van tweemaal één jaar. De raamovereenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve overeenkomst door partijen.

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen deze opdracht als raamovereenkomst in de markt te plaatsen. Hier is voor gekozen omdat op voorhand niet is te voorzien hoeveel de DDFK-gemeenten en NEF de komende jaren aan flexkrachten en payrolling gaan inhuren.

Planning

 • Aankondiging – 5 september 2017
 • Indienen vragen Nota van inlichtingen 1 – Uiterlijk 15 september 2017, 12:00 uur
 • Nota van inlichtingen 1/beantwoorden vragen – 25 september 2017
 • Indienen vragen Nota van inlichtingen 2 – Uiterlijk 2 oktober 2017, 12:00
 • Nota van inlichtingen 2/beantwoorden vragen – 9 oktober 2017
 • Indienen inschrijvingen/sluitingsdatum – Uiterlijk 20 oktober 2017, 12:00 uur
 • Bekendmaken voornemen tot gunning – Week 47
 • Definitieve gunning – Week 50
 • Beoogde ingangsdatum raamovereenkomsten – 1 januari 2018

Deze aanbesteding is gepubliceerd op het Platform Negometrix

© Bureau Kooimeer