Nieuws

Oproep: Uitzendkrachten en pesten. Doe mee aan het onderzoek

16-11-2017

Uit eerder onderzoek blijkt dat uitzendkrachten vaker slachtoffer zijn van pesten dan andere werknemers. Voor de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten is het van groot belang dat zij op accurate wijze beschermd worden tegen pesten. Het Ministerie van SZW is op zoek naar handvatten voor beleid om maatregelen te nemen ter bescherming van uitzendkrachten.

De cijfers

In Nederland heeft 1 op de 6 werknemers last van ongewenste omgangsvormen (pesten, discriminatie en seksuele intimidatie) op het werk.  6,6% van alle werknemers1 heeft te maken gehad met pesten door hun leidinggevenden of collega’s. Pesten kan letterlijk ziekmakend zijn. Met pesten bedoelen we hier: Herhaald ongewenst negatief gedrag, waartegen iemand niet in staat is zich te verdedigen. Dit kan (een combinatie van) verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag zijn.

Bij 1 op de 3 gepeste medewerkers heeft pesten geleid tot burn-out klachten. Naast ziekteverzuim, met alle financiële gevolgen van dien, leidt pesten ook tot een slechte sfeer op het werk en verminderde betrokkenheid van werknemers. Pesten komt in alle sectoren voor. Pesten is één van de stressoren die zorgen voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij werknemers. In 2015 is een meerjarige campagne gestart door het ministerie van SZW om het thema pesten aan de kaak te stellen. In 2016 richtte de campagne zich op ongewenste omgangsvormen op het werk.

Preventieve maatregelen

Vanuit het programma aanpak pesten van het ministerie van SZW worden werkgevers gestimuleerd en gefaciliteerd om preventieve maatregelen te nemen tegen ongewenst gedrag, waaronder pesten. Daarnaast bevordert het programma dat werknemers bij iemand terecht kunnen wanneer zij hiermee te maken krijgen. Uitzendkrachten zijn vaker dan andere werknemers het slachtoffer van pesten. Het ministerie van SZW wil graag zicht krijgen op maatregelen die genomen kunnen worden om te bevorderen dat uitzendkrachten beter beschermd worden tegen pesten op het werk.

Onderzoek

Panteia doet in opdracht van STAF onderzoek naar pesten onder uitzendkrachten omdat zij relatief vaak slachtoffer zijn van
pesten op het werk. Doel van het onderzoek is om praktische handvatten voor beleid te bieden om uitzendkrachten te behoeden voor pesten op het werk, en als zij toch gepest worden, wat zij er dan tegen kunnen doen.

Oproep

Onderdeel van het onderzoek is een zestal case studies bij bedrijven, waar zowel uitzendkrachten als vaste werknemers werken. Een case study houdt in dat Panteia van één bedrijf meerdere personen spreekt, bijvoorbeeld leidinggevende, 1-2 uitzendkrachten, HR-manager, vertrouwenspersoon en intercedent van het uitzendbureau. Pestenproblematiek hoeft niet te spelen in het bedrijf.

Daarnaast worden uitzendbureaus gezocht die bereid zijn om mee te werken. Dat kunnen (kleine) gespecialiseerde uitzendbureaus zijn, maar net zo goed grote bureaus. Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit onderzoek?

Laat het ons weten

© Bureau Kooimeer