Nieuws

Wet Banenafspraak en mogelijkheden intermediairs

19-09-2016

Sociaal akkoord

Het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in april 2013 een sociaal akkoord gesloten. Een onderdeel van dit akkoord is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. De banenafspraak legt op dat er in 2025 in totaal door de marktsector en overheid 125.000 extra banen gerealiseerd moeten worden (100.000 banen door de marktsector en 25.000 door de overheid).

Quotumregeling

Wanneer deze extra banen in 2025 niet gerealiseerd zijn, dan wordt de zg. â??quotumregelingâ?? ingesteld. Ook kan deze regeling worden opgelegd wanneer niet aan de jaarlijks te realiseren banen wordt voldaan (zie tabel).

tabel-nbbu

 

 

 

Mogelijkheden voor intermediairs

Intermediairs kunnen hun opdrachtgevers ondersteunen bij het plaatsen van personen uit de doelgroep voor deze wet. Als branche hebben we kunnen bewerkstelligen dat intermediairs voor hun flexkrachten geen eigen quotum opgelegd krijgen. Een voordeel voor de intermediairs is dat de personen uit de doelgroep meetellen bij de opdrachtgevers waar ze worden geplaatst. Op deze manier biedt de banenafspraak ook kansen voor de intermediair.

Op dit moment zijn wij aan het inventariseren welke leden met de doelgroep uit de banenafspraak werken. Tot deze doelgroep behoren de volgende personen:

  • personen die onder de Participatiewet vallen en niet 100 procent van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • personen in de Wajong die kunnen werken;
  • personen met een Wsw-indicatie;
  • personen met een Wiw-baan of ID-baan;
  • personen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 zijn afgewezen voor de Wajong;
  • leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO):
  • schoolverlaters van het praktijkonderwijs (PrO) en de entree-opleiding in het mbo van het schooljaar 2014/2015.

Werkt u met een van bovenstaande doelgroepen of heeft u interesse om in de toekomst met deze doelgroep te gaan werken? Stuur ons dan een mail.

Wilt u meer informatie? Lees dan het kennisdocument van de Rijksoverheid.

© Bureau Kooimeer